Dla rodziców

DRZWI OTWARTE

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W GOŁAŃCZY

załącznik 1

OŚWIADCZENIA

 

 

 

Obowiązki rodziców -

 

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

1)         zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka

do oddziału;

2)         przekazywanie telefonicznie  informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do oddziału;

3)         nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie

lub w izolacji;

4)         zapewniają dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola;

5)         przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;

6)         zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły,

a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37,5 ºC, pozostanie w domu.

7)         regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

8)         nie pozwalają dzieciom na przynoszenie do przedszkola zabawek, kocyków, itp;

9)         zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania

czy kasłania;

10)       informowanie o zmianie numeru telefonu Kontaktowego;

11)       niezwłoczne odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do przedszkola jeżeli zaistnieje taka konieczność.

 

 

 

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

                Załącznik nr  2 do Zarządzenia nr  OA 0050.12.2020

 

 BMiG Gołańcz z dnia 27.01.2020 r.

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Data

Etap rekrutacji

od

do

03.02.2020 r.

12.02.2020 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko

wychowania przedszkolnego w  kolejnym roku szkolnym.

 

03.02.2020 r.

 

12.02.2020 r.

Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci 6- letnich.

17.02.2020 r.

13.03.2020 r.

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów  przedszkolnych.

16.03.2020 r.

18.03.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19.03.2020 r.

20.03.2020 r.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

23.03.2020 r.

27.03.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

30.03.2020 r.

10.04.2020 r.

Powiadomienie rodziców dzieci nieprzyjętych o miejscu korzystania z wychowania przedszkolnego.

15.04.2020 r.

22.04.2020 r.

Procedura odwoławcza.

Odwołania rodziców.

 

23.04.2020 r.

 

24.04.2020 r.

Komisja odwoławcza.

27.04.2020 r.

28.04.2020 r.

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

29.04.2020 r.

30.04.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

 

 

 

 

 

 

                Załącznik nr  2 do Zarządzenia nr  OA 0050.10.2019

 

 BMiG Gołańcz z dnia 28.01.2019 r.

 

 

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Data

Etap rekrutacji

od

do

01.02.2019 r.

08.02.2019 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko

wychowania przedszkolnego w  kolejnym roku szkolnym.

 

01.02.2019 r.

 

08.02.2019 r.

Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci 6- letnich.

18.02.2019 r.

15.03.2019 r.

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów  przedszkolnych.

18.03.2019 r.

20.03.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.03.2019 r.

22.03.2019 r.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

25.03.2019 r.

27.03.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

01.04.2019 r.

10.04.2019 r.

Powiadomienie rodziców dzieci nieprzyjętych o miejscu korzystania z wychowania przedszkolnego.

11.04.2019 r.

17.04.2019 r.

Procedura odwoławcza.

Odwołania rodziców.

 

18.04.2019 r.

 

19.04.2019 r.

Komisja odwoławcza.

23.04.2019 r.

24.04.2019 r.

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

25.04.2019 r.

26.04.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

 

 

 


Zarządzenie Nr OA 0050.10.2019

 

Burmistrza  Miasta i Gminy Gołańcz

 

z dnia  28.01.2019 r.

 

 

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych,  przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje;

 

 

 

§ 1. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego,          a także terminy składania dokumentów do klas  pierwszych w szkołach podstawowych na  rok szkolny 2019/2020, które określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, które określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorowi przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRZWI OTWARTE

Zapraszamy na drzwi otwarte dla nowych dzieci z rodzicami

zainteresowanych przedszkolem od września 2018r.

- 12-13 luty w godz. 10-11:30

-19-20 w godz. 13-14:30

Dzieci z rocznika 2013, 2014, 2015

 

 

Zarządzenie Nr OA 0050.2.2018

 

Burmistrza  Miasta i Gminy Gołańcz

 

z dnia  18.01.2018 r.

 

 

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych,  przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 154 ust.1 pkt. 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) zarządzam, co następuje;

 

 

 

§ 1. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego,          a także terminy składania dokumentów do klas  pierwszych w szkołach podstawowych na  rok szkolny 2018/2019, które określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,          a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych                w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, które określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorowi przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                               Załącznik nr  2 do Zarządzenia nr  OA 0050.2.2018

 

 BMiG Gołańcz z dnia 18.01.2018 r.

 

 

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

 

 

Data

 

Etap rekrutacji

od

do

 

01.02.2018 r.

 

09.02.2018 r.

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko

wychowania przedszkolnego w  kolejnym roku szkolnym.

 

01.02.2018 r.

 

 

09.02.2018 r.

 

Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci 6- letnich.

 

01.03.2018 r.

        

23.03.2018 r.

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów  przedszkolnych.

 

04.04.2018 r.

 

06.04.2018 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

09.04.2018 r.

 

10.04.2018 r.

 

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

 

11.04.2018 r.

 

13.04.2018 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

 

 

16.04.2018 r.

 

 

20.04.2018 r.

Procedura odwoławcza.

Odwołania rodziców.

 

23.04.2018 r.

 

 

 

Komisja odwoławcza.

 

27.04.2018 r.

 

28.04.2018 r.

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

30.04.2018 r.

do godz.15,00

 

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

 

 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

L.p.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

  1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.01.2018 r. do 09.03.2018 r.

16.08.2018 r. do 17.08.2018 r.

  1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.03.2018 r.

21.08.2018 r.

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13.03.2018 r.

22.08.2018 r.

  1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

16.03.2018 r.

22.08.2018 r. do 24.08.2018 r.

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19.03.2018 r.

27.08.2018 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 04.09.2017

Zebranie organizacyjne w poszczególnych grupach:

1. wych. Agnieszka Szymańska 04.09.2017r. godz. 15:30 grupa 5-latki

2. wych. Joanna Kłos           05.09.2017r. godz. 15:30 grupa 5-latki

3. wych. Natalia Kostecka     06.09.2017r. godz. 15:30 grupa 4-latki

4. wych. Alicja Zmudzińska    07.09.2017r. godz. 15:30 grupa 3-latki

5. wych. Mirosława Berdych   08.09.2017r. godz. 15:30 grupa 3-4-latki

 

 

   Wyprawka Przedszkolaka - uzgadniana będzie z

wychowawcą w pierwszym tygodniu września na

zebraniach.

Na dzień 4 września proszę przygotować:

-2 p.ręcznik papierowy

- 2 p. chusteczek higienicznych,

- bambosze,

- kubeczek, szczotka, pasta,

- ręcznik z uszkiem,

- worek z rzeczami na przebranie.

PROSZĘ WSZYSTKO PODPISAĆ

 

 

 

Zapraszamy rodziców z dziećmi "NOWYMI" na Drzwi Otwarte

    Dzieci z rocznika 2012, 2013, 2014

Poniedziałek - 26.06.2017r. od godz. 10:00 - 11:30

Wtorek - 27.06.2017r. od godz. 13:00 - 15:00

 

Attachments:
Download this file (STRONA - procedura.doc)Procedura COVID-19[Bezpieczeństwo dzieci]94 kB
Rejestr zmian