O placówce

bus

?Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu ? O tym,
jak żyć,
co robić,
jak postępować,

współżyć z innymi,
patrzeć,

odczuwać,
myśleć,

marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"

Robert Fulghum

Wstęp

Wychowanie przedszkolne w Polsce ma długoletnią i piękną tradycję. Służy ono wszechstronnemu rozwojowi dzieci, przygotowaniu ich do szkoły, jak również zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom rodziców pracujących. Przytoczone słowa Roberta Fulghama: ?Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu ? o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat" stanowią sens edukacji przedszkolnej. Autor w cytowanej książce przekonywująca wyjaśnił, że najważniejsze umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu.

W wieku XX zwanym wiekiem dziecka upowszechniła się świadomość znaczenia przedszkola i jego istotnego wpływu na rozwój i przyszłe losy człowieka. Psycholodzy są zgodni, że od trzeciego roku życia dziecka zaczyna się okres zwany przedszkolnym. Dla większości dorosłych oznacza to, że trzylatek rozpoczyna edukację przedszkolną i że jest to korzystne dla jego rozwoju. Przedszkole wprowadza wychowanka w świat dla niego dotąd obcy, uczy go, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby ? zaczyna odbywać się proces socjalizacji malucha. Ponadto dziecko nabywa wiele innych umiejętności i wiadomości o otaczającym go świecie bliższych i dalszych znajomych, nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych. Profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności. Powyższe elementy przedszkolnej kultury pedagogicznej i jego oddziaływanie powinny być przenoszone na wychowanie w rodzinie poprzez współpracę wychowawców z rodzicami. Rodzice zawsze mogą zasięgnąć obiektywnej rady, opinii dotyczącej rozwoju ich dziecka. Nauczycielka przedszkola zna dobrze swoich podopiecznych, to ona stwarza odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. Czasami ona pierwsza odkrywa szczególne zdolności dziecka i dąży do ich rozwijania i doskonalenia. Dostrzega również deficyty w rozwoju dziecka, a wtedy wspólnie z rodzicami stara się pomóc dziecku w jak najlepszy sposób.

Edukacyjna działalność nauczycieli placówek przedszkolnych w wieku od trzech do sześciu lat ma zasadnicze znaczenie dla wychowania i kształcenia w szkole. Ten okres dzieciństwa ma ogromny wpływ na kształtowanie się ludzkiej osobowości.

 

Rejestr zmian
Herb Gołańczy

Nasza miejscowość

Gołańcz to miasto położone na skraju Wysoczyzny gnieźnieńskiej nad Strugą Gołaniecką i jeziorem Smolary. Leży w północno ? wschodniej Wielkopolsce w regionie zwanym Pałukami, obejmującym okolice Wągrowca. Jako osada wzmiankowana była 775 lat temu w 1222 r., a prawa miejskie posiadała już w 1399 r. W historii zapisała się Gołańcz obroną zamku przed Szwedami w 1656 r. i udziałem jej mieszkańców w powstaniach narodowych. Szczególnie znany jest udział mieszkańców Gołańczy w powstaniu wielkopolskim w 1918/19 r.

Na terenie Gołańczy znajdują się godne zwiedzenia zabytkowe obiekty: gotycki czternastowieczny zamek - wieża mieszkalno - obronna oraz część murów obronnych z barokową bramą i późnogotycki kościół pobernardyński NMP pochodzący z przełomu XV i XVI wiek

Przez Gołańcz przebiega odcinek pilski Szlaku Twórcy ?Mazurka Dąbrowskiego". W podziemiach kościoła poklasztornego złożone zostały w 1775 r. zwłoki Kunegundy z Drwęskich Wybickiej, pierwszej żony Józefa Wybickiego autora słów hymnu narodowego.

Gołańcz stanowi ważny ośrodek handlowy i usługowy dla najbliższej okolicy.
Na terenie gminy występuje wiele jezior, stawów i wzgórz, które tworzą walory krajoznawcze sprzyjające dobremu i aktywnemu wypoczynkowi.

Właśnie tutaj - w Gołańczy w 1983r. przy udziale miejscowych zakładów pracy:

 • Kombinatu PGR Gołańcz,
 • Spółdzielni Kółek Rolniczych,
 • Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Komunalnych,

oraz Społeczeństwa Miasta i Gminy wybudowano nowe przedszkole, które miało zaspokoić potrzeby mieszkańców w opiece nad dziećmi.

 

Rejestr zmian
przedszkole-gołańcz

Nasze przedszkole - z kart kronik

Uroczyste otwarcie placówki oświatowej - przedszkola nastąpiło 5 września 1983 r. Uroczystość uświetnili swoją obecnością honorowi goście: Naczelnik Miasta i Gminy w Gołańczy mgr inż. Jerzy Biesiadziński oraz przedstawiciele miejscowych zakładów pracy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał NMiG w Gołańczy J. Biesiadziński i dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołańczy mgr A. Bielecki. W obecności dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola przekazano placówkę dyrektorce przedszkola B. Zielińskiej. Najwspanialsze wspomnienia z tego dnia to występy artystyczne dzieci przedszkolnych ? wiersze, tańce i piosenki. Otwarciu przedszkola przyświecało hasło: "Bo przedszkole uczy, bawi nas; bo w przedszkolu miło płynie czas". Uroczystość zakończono zwiedzaniem placówki.

Obiekt przedszkola to budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach. W przedszkolu znajduje się szatnia dla dzieci, pięć sal zajęć dla dzieci z sanitariatami i zapleczami, biblioteka, gabinety: dyrektora, lekarski i pedagogiczny, biuro intendentki, pomieszczenia kuchenne, pralnia, szatnia
i sanitariaty dla personelu, hol korytarze, pomieszczenia gospodarcze i magazyny. Budynek otoczony jest tarasem i ogrodem wyposażonym w urządzenia terenowe oraz sprzęt do zabaw dla dzieci.

Po uroczystym otwarciu, już następnego dnia placówka rozpoczęła normalny rytm pracy wychowawczo-dydaktycznej. Do przedszkola przyjęto 141 dzieci. Utworzono cztery grupy: dwie grupy ?starszaków", grupę ?średniaków" oraz grupę ?maluchów". W roku szkolnym 1983/84 dziećmi opiekowali się: dyrektor przedszkola, 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 5 pracowników obsługi.

W roku 1992 do naszego przedszkola zostały przyłączone oddziały przedszkolne w Laskownicy, Panigrodzu i Chawłodnie. Od 1 września 2003 roku oddział przedszkolny w Panigrodzu został przeniesiony do szkoły.

 

 

Rejestr zmian

Zabawa jako instrument kształcenia dziecka

Zabawa - to potrzeba dużych i małych. Zarówno ?Biblia", teksty antycznych myślicieli, jak i wykopaliska archeologiczne wydają się dowodzić, że zabawa jest tak stara, jak ludzkość. Jest to działalność wykonywana dla przyjemności, którą jednocześnie sama sprawia.

Zabawa jest zgodna z psychofizyczną strukturą dziecka w wieku przedszkolnym. Aktywność ta ma istotny wpływ na rozwój psychomotoryczny, percepcyjny, intelektualny oraz estetyczny kilkulatka, a ponadto daje mu możliwość samodzielnego podejmowania i rozwiązywania różnorodnych zadań.

Liczni psychologowie gromadzili obserwacje zabaw dzieci w różnym wieku, a w celu uporządkowania tych materiałów wyodrębnili ich rodzaje w zależności od występujących w nich cechach charakterystycznych. Najczęściej powtarzające się rodzaje zabaw, choć często o innej nazwie, to:

 • zabawy manipulacyjne - polegające na manipulowaniu przedmiotami, usprawniające ruchy rąk ? pojawiają się już u niemowląt,
 • zabawy konstrukcyjne - polegające na budowaniu różnych obiektów z klocków lub innych elementów, rozkładaniu przedmiotów i ponownych ich składaniu,
 • zabawy tematyczne (twórcze) ? inaczej możemy je określić jako "zabawy w granie roli" - umożliwiają dzieciom fikcyjne spełnianie ról społecznych,
 • zabawy dydaktyczne ? są to zabawy wg opracowanego wzoru, najczęściej prowadzą do rozwiązania jakiegoś określonego zadania (loteryjki, układanki, gry stolikowe),
 • zabawy ruchowe ? wymagają od uczestników częstej zmiany miejsca, w zależności od ustalonych reguł, szczególnie rozwijając funkcje motoryczne.

Ze względu na dobro dziecka i właściwą metodę pracy wychowawczej, zabawa w przedszkolu powinna być ujmowana dwojako:

 • jako działalność swobodna, spontaniczna
 • jako jeden ze sposobów organizowania pracy wychowawczej z dziećmi.

Przyjęcie takiego podziału ułatwia organizację pracy wychowawczej, wyznacza rolę wychowawcy - odmienną w każdej grupie zabaw.

W zabawach swobodnych inicjatorem jest samo dziecko. W drugiej grupie zabaw, organizatorem jest ktoś inny (starsze rodzeństwo, rodzice, nauczyciel).

Nauczycielki z naszego przedszkola łącząc elementy pedagogiki zabawy i techniki twórczego myślenia, wspaniale bawią się z dziećmi i jednocześnie przekazują im wiedzę, ćwiczą umiejętności.

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym. Poprzez zabawę można uczyć dzieci liczenia, wyróżniania głoski w poszczególnych częściach wyrazów, dokonywania analizy i syntezy wyrazów, rozwijać aktywność przedszkolaka zarówno
w sferze werbalnej, jak i niewerbalnej.

Rejestr zmian

Uroczystości - jedna z form pracy z dziećmi

"Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliskim - to najlepsze, co można uczynić na tym świecie."

Peter Rosegger

 

Oprócz omówionych dotychczas form pracy, które mają miejsce w naszym przedszkolu i pozwalają nam realizować zadania i treści podane w programie, bardzo istotną rolę spełniają uroczystości. Stanowią one ważny czynnik w wychowaniu dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływają bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przyjemność i radość.

Cel każdej przedszkolnej uroczystości zostaje osiągnięty , jeśli dzieci na miarę swoich możliwości przeżywają jej treść, gdy dzięki radosnemu nastrojowi, barwnym strojom, dekoracjom, melodiom i tańcom zostawi ona ślad w ich pamięci.

Organizowane uroczystości w naszym przedszkolu mają charakter:

 • uroczystości wewnętrznych, w których biorą udział tylko dzieci i pracownicy przedszkola lub tylko dzieci z jednej grupy;
 • uroczystości z udziałem różnych osób z zewnątrz: rodziców, przedstawicieli władz, mieszkańców osiedla, dzieci ze szkoły lub inne;

Przedszkolne święta z udziałem dzieci i personelu przedszkola to:

 • ?Dzień Edukacji Narodowej"
 • ?Dzień Kobiet"
 • ?Pożegnanie zimy, powitanie wiosny" ? dzieci ze słomianą kukłą maszerowały ulicami naszego miasta, powracały bardzo radosne niosąc zielony gaik.

Uroczystości z udziałem rodziców lub najbliższych członków rodziny:

 • ?Dzień Matki" - wtedy dziękowały mamom za miłość i wychowanie;
 • ?Spotkanie Wigilijne" - kultywowaliśmy tradycje rodzinne
 • ?Dzień Babci i Dziadka" - wszystkie wnuki okazywały wiele życzliwości dla swoich najbliższych;
 • ?Zakończenie Roku Szkolnego" - wręczanie dyplomów, żegnanie absolwentów;
 • ?Noc Andrzejkowa" ? wróżby i zabawy na wesoło, radosna noc w przedszkolu.

Uroczystości oddzielne w swoich grupach - to przyjęcia najbardziej dziecięce. Ich głównym celem jest sprawianie dzieciom przyjemności, dostarczanie im radosnych przeżyć i okazji do wesołej zabawy. Uroczystości takie odbywają się co roku. Są to:

 • ?Mikołaj"
 • ?Balik Karnawałowy"
 • ?Zajączek" urodziny dzieci"

Uroczystości z zaproszonymi gośćmi - ukazanie pracy ludzi, których codzienny trud daje korzyści społeczeństwu. Należy wymienić tu spotkania z policjantem, lekarzem, pielęgniarką, leśnikiem, rolnikiem itp.

W naszym przedszkolu jest wiele okazji, aby dzieci mogły się wykazać swoimi zdolnościami, zręcznością, zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Zajęcia takie są przeprowadzane w różnej formie. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zawodach, które dostarczają wielu przeżyć, pobudzają zainteresowanie dzieci, kształtują życzliwość i umacniają więzi koleżeńskie . Zgaduj-zgadule, jakie się odbyły:

 • ?Warszawa stolica Polski"
 • ?Ekologia" - zdrowy człowiek, zdrowe środowisko
 • ?Dbamy o nasze zdrowie"
 • ?Konkurs regionalny"
 • ?Książka naszym przyjacielem"
 • ?Bezpieczna droga do przedszkola"
 • ?Dbamy o higienę"

Nasze uroczystości są zawsze organizowane dla dzieci i z myślą o dzieciach. Na całość walorów uroczystości składa się uczucie zadowolenia, gdy coś się udało i podobało, gdy dzieci spotykają się z uznaniem ze strony otoczenia, a także uczucie radości, które odczuwają wtedy, gdy swoją działalnością sprawiają przyjemność innym. Imprezy takie wywierają także duży wpływ na rodziców ? przyczyniają się do lepszego rozumienia własnego dziecka, jego przeżyć, zainteresowań
i możliwości.

Rejestr zmian