Rekrutacja

bus

 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OA 0050.4.2021

 BMiG Gołańcz z dnia 25.01.2021 r.

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.02.2021 r. – 12.03.2021 r.

01.04.2021 r. – 16.04.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

16.03.2021 r. – 18.03.2021 r.

19.04.2021 r. – 21.04.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

21.04.2021 r. – 23.04.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

22.03.2021 r. – 26.03.2021 r.

26.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.03.2021 r. – 31.03.2021 r.

04.05.2021 r. – 07.05.2021 r.

 

Zarządzenie Nr OA 0050.4.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia  25.01.2021 r.

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych,  przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r., poz. 910
z późn. zm.) zarządzam, co następuje;

§ 1. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego,          a także terminy składania dokumentów do klas  pierwszych w szkołach podstawowych na  rok szkolny 2021/2022, które określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, które określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorowi przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

                                                                                                                                                                    Załącznik nr  2 do Zarządzenia nr  OA 0050.12.2020

 BMiG Gołańcz z dnia 27.01.2020 r.

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Data

Etap rekrutacji

od

do

03.02.2020 r.

12.02.2020 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko

wychowania przedszkolnego w  kolejnym roku szkolnym.

 

03.02.2020 r.

 

12.02.2020 r.

Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci 6- letnich.

17.02.2020 r.

13.03.2020 r.

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów  przedszkolnych.

16.03.2020 r.

18.03.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19.03.2020 r.

20.03.2020 r.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

23.03.2020 r.

27.03.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

30.03.2020 r.

10.04.2020 r.

Powiadomienie rodziców dzieci nieprzyjętych o miejscu korzystania z wychowania przedszkolnego.

15.04.2020 r.

22.04.2020 r.

Procedura odwoławcza.

Odwołania rodziców.

 

23.04.2020 r.

 

24.04.2020 r.

Komisja odwoławcza.

27.04.2020 r.

28.04.2020 r.

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

29.04.2020 r.

30.04.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

 

 

Zarządzenie Nr OA 0050.12.2020

Burmistrza  Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia  27.01.2020 r.

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych,  przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148
z późn. zm.) zarządzam, co następuje;

 

§ 1. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego,          a także terminy składania dokumentów do klas  pierwszych w szkołach podstawowych na  rok szkolny 2020/2021, które określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, które określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorowi przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Wykaz kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych

do potwierdzania tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania

za poszczególne kryteria

 

1. Wielodzietność rodziny dziecka                             - 10 pkt.

2. Niepełnosprawność dziecka                                    - 10 pkt.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka    - 10 pkt.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka        - 10 pkt.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka                 - 10 pkt.

6. Samotne wychowywanie dziecka  w rodzinie         - 10 pkt.

    (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę

    pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,

    chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzeństwem)

7. Objecie dziecka pieczą zastępczą                             - 10 pkt.

8. Kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego  - 10 pkt.

9. Kandydat korzysta z pełnej ofert przedszkola, oddziału przedszkolnego tj. w wymiarze 8    godzin i więcej dziennie, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą- kryterium stosuje się również dla rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko       -  8 pkt.

10. Kandydat korzysta z pełnej oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego tj. w wymiarze 8

godzin i więcej dziennie, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu  w ramach stosunku racy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 6 pkt.

11. Kandydat korzysta z niepełnej ofert przedszkola, oddziału przedszkolnego tj. w wymiarze

5 godzin dziennie, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w  ramach stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadza gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą- kryterium stosuje się również dla rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt.

12. Kandydat korzysta z niepełnej oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego tj.  w wymiarze 5 godzin dziennie, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 2 pkt.

13. Kandydat z  rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim – 1 pkt.

  

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów*

 

1. Oświadczenie  dotyczące rodziny wielodzietnej.

2. Oświadczenie o niepełnosprawności.

3. Oświadczenie o pieczy zastępczej.

4. Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

 

                Załącznik nr  2 do Zarządzenia nr  OA 0050.10.2019

 BMiG Gołańcz z dnia 28.01.2019 r.

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Data

Etap rekrutacji

od

do

01.02.2019 r.

08.02.2019 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko

wychowania przedszkolnego w  kolejnym roku szkolnym.

 

01.02.2019 r.

 

08.02.2019 r.

Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci 6- letnich.

18.02.2019 r.

15.03.2019 r.

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów  przedszkolnych.

18.03.2019 r.

20.03.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.03.2019 r.

22.03.2019 r.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

25.03.2019 r.

27.03.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

01.04.2019 r.

10.04.2019 r.

Powiadomienie rodziców dzieci nieprzyjętych o miejscu korzystania z wychowania przedszkolnego.

11.04.2019 r.

17.04.2019 r.

Procedura odwoławcza.

Odwołania rodziców.

 

18.04.2019 r.

 

19.04.2019 r.

Komisja odwoławcza.

23.04.2019 r.

24.04.2019 r.

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

25.04.2019 r.

26.04.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

 

 

Zarządzenie Nr OA 0050.10.2019

Burmistrza  Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia  28.01.2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych,  przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje;

 

§ 1. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego,          a także terminy składania dokumentów do klas  pierwszych w szkołach podstawowych na  rok szkolny 2019/2020, które określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, które określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i dyrektorowi przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Rejestr zmian