Rekrutacja

bus

 

 

Rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie    Nr OA 0050.12.2017

Burmistrza  Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia  01.03.2017 r.

 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i szkół podstawowych.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1948 i 1579) oraz art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) zarządzam, co następuje;

 § 1.1.Ustalam  harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

     2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 § 2.1.Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych, dla których organem   

prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

 2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 §  3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola i Dyrektorom Zespołów

Szkół , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

 §  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA 0050.12.2017

 BMiG Gołańcz z dnia 01.03.2017 r.

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

Miasto i Gminę Gołańcz w roku szkolnym 2017/2018

 

                   Data

 

       Etap rekrutacji

od

do

 

01.03.

 

        03.03.

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko

wychowania przedszkolnego w  kolejnym roku szkolnym.

 

06.03.

 

 

         17.03

 

Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci 6 letnich

 

 06.03.

        

        31.03.

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów  przedszkolnych.

 

 05.04.

 

        06.04.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 07.04.

 

       

 

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych .

 

 10.04.

 

       11.04

 

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane. (pisemne oświadczenie).

 

 

 12.04.

 

 

       18.04.

Procedura odwoławcza.

Odwołania rodziców.

 

 24.04.

 

 

 

Komisja odwoławcza.

 

 26.04.

 

         28.04

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 28.04.

godz.13,00

 

Złożenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola/szkoły, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie).

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie    Nr OA 0050.1.2016

Burmistrza  Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia  05.01.2016 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i szkół podstawowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 oraz § 14 ust. 2 i 5 Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U z 2015 r.,poz.1942),

zarządzam, co następuje;

 

 

§ 1.1.Ustalam  harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych                       w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

     

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.1.Ustalam harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych, dla których organem   

prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

 

 2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§  3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola i Dyrektorom Zespołów

Szkół , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gołańcz.

 

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                               Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OA 0050.1.2016

 BMiG Gołańcz z dnia 05.01.2016 r.

 

Harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym

do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

Miasto i Gminę Gołańcz w roku szkolnym 2016/2017

 

                   Data

 

       Etap rekrutacji

od

do

 

 01.02.

 

 

12.02.

 

Złożenie deklaracji przez rodziców  dzieci 6 letnich.

 

 

 18.02.

 

          25.02.

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko

wychowania przedszkolnego w  kolejnym roku szkolnym.

 

 01.03.

 

         25.03.

 

Rekrutacja na wolne miejsca.

 

  05.04.

 

        06.04.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 07.04.

 

        08.04.

 

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych .

 

 11.04.

 

 

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia

do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane. (pisemne oświadczenie).

 

 

 11.04.

 

 

       18.04.

Procedura odwoławcza.

Odwołania rodziców.

 

 25.04.

 

 

 

Komisja odwoławcza.

 

 30.04.

 

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

 

 30.04.

godz.13,00

 

Złożenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola/szkoły, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (pisemne oświadczenie)

 

- 2-

Wykaz kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych

do potwierdzania tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania

za poszczególne kryteria

 

 

1. Wielodzietność rodziny dziecka                             - 10 pkt.

2. Niepełnosprawność dziecka                                    - 10 pkt.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka    - 10 pkt.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka        - 10 pkt.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka                 - 10 pkt.

6. Samotne wychowywanie dziecka  w rodzinie         - 10 pkt.

    (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę

    pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,

    chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzeństwem)

7. Objecie dziecka pieczą zastępczą                             - 10 pkt.

8. Kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego  - 10 pkt.

9. Kandydat korzysta z pełnej ofert przedszkola, oddziału przedszkolnego tj. w wymiarze 8    godzin i więcej dziennie, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą- kryterium stosuje się również dla rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko       -  8 pkt.

10. Kandydat korzysta z pełnej oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego tj. w wymiarze 8

godzin i więcej dziennie, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu  w ramach stosunku racy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 6 pkt.

11. Kandydat korzysta z niepełnej ofert przedszkola, oddziału przedszkolnego tj. w wymiarze

5 godzin dziennie, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w  ramach stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadza gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą- kryterium stosuje się również dla rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt.

12. Kandydat korzysta z niepełnej oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego tj.  w wymiarze 5 godzin dziennie, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 2 pkt.

13. Kandydat z  rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim – 1 pkt.

    

 

 

 

- 3 -

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów*

 

1. Oświadczenie  dotyczące rodziny wielodzietnej.

2. Oświadczenie o niepełnosprawności.

3. Oświadczenie o pieczy zastępczej.

4. Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Rejestr zmian