Rekrutacja

bus

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Wykaz kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych

do potwierdzania tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania

za poszczególne kryteria

 

1. Wielodzietność rodziny dziecka                             - 10 pkt.

2. Niepełnosprawność dziecka                                    - 10 pkt.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka    - 10 pkt.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka        - 10 pkt.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka                 - 10 pkt.

6. Samotne wychowywanie dziecka  w rodzinie         - 10 pkt.

    (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę

    pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,

    chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzeństwem)

7. Objecie dziecka pieczą zastępczą                             - 10 pkt.

8. Kandydat podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego  - 10 pkt.

9. Kandydat korzysta z pełnej ofert przedszkola, oddziału przedszkolnego tj. w wymiarze 8    godzin i więcej dziennie, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą- kryterium stosuje się również dla rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko       -  8 pkt.

10. Kandydat korzysta z pełnej oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego tj. w wymiarze 8

godzin i więcej dziennie, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu  w ramach stosunku racy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 6 pkt.

11. Kandydat korzysta z niepełnej ofert przedszkola, oddziału przedszkolnego tj. w wymiarze

5 godzin dziennie, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w  ramach stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadza gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą- kryterium stosuje się również dla rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt.

12. Kandydat korzysta z niepełnej oferty przedszkola, oddziału przedszkolnego tj.  w wymiarze 5 godzin dziennie, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 2 pkt.

13. Kandydat z  rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim – 1 pkt.

  

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów*

 

1. Oświadczenie  dotyczące rodziny wielodzietnej.

2. Oświadczenie o niepełnosprawności.

3. Oświadczenie o pieczy zastępczej.

4. Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Rejestr zmian